KPI analiza

KPI (Key Performance Indicators) – Ključni indikatori poslovanja. Modul Pro.4 KPI je namenjen praćenju ostvarenja poslovnih ciljeva preduzeća na dva nivoa.

PREDNOSTI

PRAĆENJE OSTVARENJA POSLOVNIH CILJEVA

 

Dugoročna KPI analiza na bazi strateških ciljeva,

Kratkoročna KPI analiza na bazi operativnih ciljeva iz poslovnih ERP podataka.

POSTAVLJANJE PRAVILA IGRE

Definisanje biznis plana i perspektiva sa kojih se biznis plan prati

Definisanje zadataka i indikatora sa merljivim ciljevima kojim se prati ostvarenje tih zadataka

Razrada inicijativa koje preduzimamo da bi ostvarili zadatke

PLANIRANJE VREMENA

Okvir za definisanje vremenskih i finansijskih kapaciteta koji su raspoloživi za sprovođenje strategije.

MERENJE OSTVARENJA

Praćenje utroška vremena i novca po definisanim inicijativama

Intuitivan dashboard sa kojim lako možete napraviti uvid stanje preduzeća.

DEFINISANJE STATEGIJE

Perspektiva kroz koje se sagledava svaka tema,

Zadataka i KPI-ova preko kojih se postavljeni zadaci mere,

Inicijativa koje treba preuzeti da bi se ciljevi ostvarili.

DODATNE ANALIZE

Vremenske komponente koja se ogleda u analizi utrošenih sati na dogovorenim inicijativama.

Finansijske komponente koja se ogleda u praćenju realizacije postavljenog budžeta za inicijative koje to zahtevaju.

Intuitivni dashboard omogućava uočavanje odstupanja od projektovanih performansi kao i otkrivanje uzroka za takve rezultate.

DRUGA REŠENJA

PROIZVODNJA

Program omogućava sastavljanje detaljnih proizvodnih normativa, automatsko kreiranje radnih naloga, pregled zaliha materijala, poluproizvoda i proizvoda, pregled utrošenih sati, izračunavanje cena sopstvenih proizvoda, štampanje različitih analiza.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kao alat za upravljanje pojedinačnom i / ili serijskom proizvodnjom i omogućava efikasnije upravljanje proizvodnjom i povećanje produktivnosti svojih ključnih segmenata.

VELEPRODAJA

Veleprodajni program je posebno pogodan za preduzeća koja imaju više lokacija i gde se podaci moraju prikupljati na jednom mestu na kraju dana. Kao deo programa pokriven je i skladišni deo poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključ CRM rešenja je taj što na jednostavan način pruža mogućnost zapisa svih oblika komunikacije koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca.

PRO.4 iPodrška

Vizualizujte svoje procese, efikasnije sarađujte jedni s drugima i identifikujte mogućnosti za poboljšanja procesa. PRO.4 iPodrška vam pruža najnoviji pregled statusa projekata i aktivnosti.

KADROVSKO UPRAVLJANJE

• HRM
• PLATE
• PUTNI NALOZI
• ERV

FINANSIJE I USLUGE

• FAKTURISANJE USLUGA
• FINANSIJE
• BLAGAJNA
• MATERIJALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MENADŽERSKI INFORMACIONI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA sadrži sve elemente za nesmetano odvijanje prodajnog procesa od narudžbina dobavljača, prijema robe, prenosa robe između sedišta i maloprodajnih lokacija kroz među skladišta, prijema robe za konsignaciju.

Slider